Πολιτική Απορρήτου

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Πολιτική απορρήτου

Αυτή η πολιτική απορρήτου διέπει τη χρήση των δικτυακών τόπων και των υπηρεσιών της «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΠΥΡΟΥ, ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Αρ. ΓΕΜΗ 153777301000 με διακριτικό τίτλο «V.SPYROU ΙΚΕ – ΚΕΝΤΡΟ ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΥ ΟΡΑΣΕΩΣ» με έδρα στην Αθήνα, Κηφισίας 125 – 127, Τ.Κ. 11524, Ελλάδα.

Στην «Κέντρο Βελονισμού Οράσεως», σεβόμαστε την ιδιωτικότητά σας και δεσμευόμαστε να διασφαλίζουμε την ασφάλεια και την εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων που μας παρέχετε.

Η προστασία της ιδιωτικότητας των ασθενών αποτελεί βασική προτεραιότητα για το «Κέντρο Βελονισμού Οράσεως». Στόχος μας είναι η απαρέγκλιτη τήρηση του υπάρχοντος νομοθετικού πλαισίου που μας εξασφαλίζει την υψηλή ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών. Η συλλογή και διατήρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πραγματοποιείται για νόμιμους και καθορισμένους σκοπούς και λαμβάνει χώρα με διαφανή τρόπο. Η τήρηση του ισχύοντος  νομικού πλαισίου είναι δεδομένη με τρόπο που εγγυάται την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα αυτών. Οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται είναι απαραίτητο να είναι κατάλληλες, σχετικές και ακριβείς σε αριθμό και είδος.

Με την αποδοχή της Πολιτικής Απορρήτου, των Όρων και Προϋποθέσεων, αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει και συμφωνείτε ότι αποδέχεσθε αυτή την Πολιτική Απορρήτου. Οι όροι της Πολιτικής Απορρήτου μπορούν να τροποποιηθούν ή να επικαιροποιηθούν εν όλω ή εν μέρει, ωστόσο η ισχύουσα κάθε φορά εκδοχή θα είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής σελίδας του Κέντρου Βελονισμού Οράσεως.

Τι σημαίνει ο όρος «Προσωπικά Δεδομένα»;

Με τον όρο Προσωπικά Δεδομένα ή Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα χαρακτηρίζεται κάθε  πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένα ή ταυτοποιήσιμα φυσικά πρόσωπα «υποκείμενα των δεδομένων». Το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, μέσω αστυνομικής  ταυτότητας/διαβατηρίου και στοιχειών που προσδιορίζουν την  σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω ατόμου.

Τι σημαίνει ο όρος «Δεδομένα Υγείας»;

Ως Δεδομένα Υγείας αναγνωρίζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία σχετίζονται με την υγεία ενός φυσικού προσώπου. Τέτοια δεδομένα αποτελούν πληροφορίες που αφορούν στην κατάσταση υγείας του εν λόγω φυσικού προσώπου, περιλαμβανομένης  της παροχής υπηρεσιών υγειονομικής φροντίδας και αποκαλύπτουν πληροφορίες που σχετίζονται με την κατάσταση της υγείας του και χαρακτηριστικά αυτής όπως τα παρακάτω: σωματικά, γενετικά, ψυχολογικά, φυσιολογικά.

Τι σημαίνει ο όρος «Επεξεργασία»;

Ως Επεξεργασία ορίζεται κάθε πράξη ή σειρά αυτών που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων ή χειροκίνητα  σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων αυτών. Τέτοιες πράξεις αποτελούν η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή, η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση, το σύνολο των πιθανών τρόπων διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων (ΓΚΠΔ) εφαρμόζεται στην εξ ολοκλήρου ή μερική επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με αυτοματοποιημένα μέσα καθώς και στη μη αυτοματοποιημένη επεξεργασία, εάν αποτελεί μέρος διαρθρωμένου συστήματος αρχειοθέτησης.

Παραδείγματα επεξεργασίας: διαχείριση προσωπικού και μισθοδοσία, προσπέλαση/αναζήτηση πληροφοριών σε βάση δεδομένων επαφών που περιλαμβάνει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, αποστολή διαφημιστικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων, δημοσίευση/ανάρτηση φωτογραφίας ενός ατόμου σε ιστότοπο, αποθήκευση διευθύνσεων IP ή διευθύνσεων MAC, μαγνητοσκόπηση (τηλεόραση κλειστού κυκλώματος).

Τι σημαίνει ο όρος «Υπεύθυνος Επεξεργασίας»;

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας ορίζει τους σκοπούς της επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα και τα μέσα με τα οποία αυτή πραγματοποιείται. Ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας ορίζεται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.  Όταν οι σκοποί και ο τρόπος της επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της Ευρωπαϊκής  Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο της Ευρωπαϊκής  Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους της.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για το Κέντρο Βελονισμού Οράσεως είναι ο κος Βασίλειος Σπύρου.

Τι κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων συλλέγουμε

 • προσωπικά στοιχεία (Ονοματεπώνυμο, Α.Δ.Τ. ή/και Διαβατηρίου, ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, γένος, ημερομηνία γέννησης, εθνικότητα).
 • στοιχεία επικοινωνίας (σταθερό & κινητό τηλέφωνο, Ταχυδρομική Διεύθυνση, e-mail, προσωπικοί λογαριασμοί κοινωνικών δικτύων, κ.α.).
 • δεδομένα ειδικών κατηγοριών που σχετίζονται με τη σωματική σας υγεία, παρελθούσα, τρέχουσα ή μελλοντική και περιλαμβάνουν πληροφορίες όπως ιατρικό ιστορικό, ιατρικές εξετάσεις, ιατρικές πράξεις, τυχόν αριθμούς, πληροφορίες που προκύπτουν από εξετάσεις ή αναλύσεις σε μέρος ή ουσία του σώματός σας, μεταξύ άλλων από γενετικά δεδομένα και βιολογικά δείγματα, και κάθε πληροφορία σχετική με ασθένεια, αναπηρία, κίνδυνο ασθένειας, ιατρικό ιστορικό, κλινική θεραπεία ή τη φυσιολογική ή βιοϊατρική κατάστασή σας, ανεξαρτήτως προέλευσης, όπως από ιατρό ή άλλο επαγγελματία του τομέα της υγείας, νοσοκομείο, θεραπευτήριο, ιατρική συσκευή, κ.ά..
 • στοιχεία πληρωμών χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας.
 • σε περιπτώσεις αφίξεων από την ελληνική επαρχία ή το εξωτερικό, στοιχεία σχετικά με τη διαμονή, ημερομηνίες αφίξεως και αναχωρήσεις.
 • απαντήσεις στα ερωτηματολόγια μας και γενικότερη αξιολόγησή σας των υπηρεσιών που παρέχουμε.
 • κάθε είδους προσωπικά δεδομένα που επιλέγετε να μοιράζεστε μαζί μας με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση σας.
 • στοιχεία που περιέχονται και συλλέγονται από προωθητικές ενέργειες ή καμπάνιες ή διαγωνισμούς από σελίδες κοινωνικής δικτύωσης, email marketing, κλπ.

Για ποιους λόγους συλλέγουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας

Η συλλογή, επεξεργασία, χρησιμοποίηση και αποθήκευση των προσωπικών σας δεδομένων πραγματοποιούνται για την εκπλήρωση των παρακάτω σκοπών:

 • για την παροχή των βέλτιστων δυνατών υπηρεσιών υγείας.
 • για την τήρηση και εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων.
 • προς ενημέρωση και διαφημιστική χρήση αφού πρώτα έχει εξασφαλιστεί η δική σας συγκατάθεση.
 • προς συμμόρφωση με τις κείμενες διατάξεις, το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τους χώρους υγείας και το Εφαρμοστέο Δίκαιο.
 • για να σας πιστοποιήσουμε κατά τη σύνδεσή σας στις ιστοσελίδες μας, και το Wi-Fi μας
 • για την εκπλήρωση των αιτημάτων πληροφοριών και για να θυμάστε τις προτιμήσεις και τις πληροφορίες εγγραφής σας.
 • για να μετρήσουμε και να λάβουμε δεδομένα για διοικητικούς και άλλους σκοπούς επικοινωνίας και για να λειτουργήσουμε και να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών μας και της ιστοσελίδας μας.

Δικαιώματα

Τα δικαιώματα σας σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα σας που επεξεργαζόμαστε είναι τα ακόλουθα:

 • ανάκληση οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή σας ως προς τη χρήση δεδομένων σας για διαφημιστικούς ή ενημερωτικούς σκοπούς.
 • μπορείτε να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με το είδος της επεξεργασίας που υφίστανται τα δεδομένα σας από το Κέντρο Βελονισμού Οράσεως και είναι εφικτή η πρόσβαση σας σε αυτά.
 • αλλαγή, διόρθωση ή επικαιροποίηση των δεδομένων σας όταν αυτό κριθεί απαραίτητο.
 • να ζητήσετε την πλήρη και οριστική διαγραφή των δεδομένων σας από τα αρχεία μας.
 • να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που θέτει η σχετική νομοθεσία.
 • να ζητήσετε αντίγραφο του συνόλου ή μέρους των δεδομένων σας σε κοινώς χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη από τα μηχανήματα μορφή.

Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε, επίσης, να απευθύνετε τα παράπονα και τις  ανησυχίες σας σχετικά με τη χρήση και προστασία των Προσωπικών  Δεδομένων σας στην αρμόδια Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Τι σημαίνει ο όρος «Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων»;

Ο Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO) διασφαλίζει και μπορεί να αποδεικνύει ότι η επεξεργασία διενεργείται σύμφωνα με τον  Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων και μεσολαβεί μεταξύ των διαφόρων ενδιαφερομένων (π.χ. εποπτικές αρχές, υποκείμενα των δεδομένων).

Υπεύθυνος προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για το Κέντρο Βελονισμού Οράσεως είναι ο κος Βασίλειος Σπύρου.

Ποιοι όροι τηρούνται σχετικά με την ασφάλεια των προσωπικών μου δεδομένων;

Το Κέντρο Βελονισμού Οράσεως έχει λάβει και εφαρμόζει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα με στόχο την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την αποτροπή τυχαίας απώλειας ή καταστροφής. Επίσης εξασφαλίζει την αποτροπή μη   εξουσιοδοτημένης ή/και παράνομης πρόσβασης σε αυτά, χρήσης, τροποποίησης ή αποκάλυψής τους. Είναι υπεύθυνο για την τήρηση της νομιμότητας της συλλογής, της επεξεργασίας και την ασφαλή τήρηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Εθνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς δικαίου σχετικά με την προστασία του ατόμου έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Λαμβάνει υπ’ όψιν του τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων. Πρέπει να σημειωθεί πως ο τρόπος λειτουργίας του διαδικτύου και το γεγονός ότι είναι ελεύθερο στον οποιονδήποτε δεν επιτρέπει να παρασχεθούν εγγυήσεις ότι μη εξουσιοδοτημένα τρίτα πρόσωπα δεν θα αποκτήσουν ποτέ τη δυνατότητα να παραβιάσουν τα εφαρμοζόμενα τεχνικά μέτρα και να αποκτήσουν  πρόσβαση στα δεδομένα σας για αθέμιτους σκοπούς.

Τι είναι τα Cookies; 

O δικτυακός τόπος του Κέντρου Βελονισμού Οράσεως χρησιμοποιεί “cookies”.

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται στον φυλλομετρητή μας κατά την πλοήγησή σας στο διαδίκτυο. Τα cookie δεν προκαλούν ζημιά στον υπολογιστή σας και δεν περιέχουν ιούς. Τα cookies χρησιμεύουν για να κάνουν την προσφορά μας πιο φιλική προς τον χρήστη, πιο αποτελεσματική και ασφαλέστερη. Σκοπός τους είναι να ειδοποιούν τον ιστότοπο που επισκέπτεται ο χρήστης, για την προηγούμενη δραστηριότητά του. Συνήθως περιγράφουν στοιχεία σας με σκοπό κατά την επόμενη επίσκεψή στον ίδιο ιστότοπο αργότερα, να σας “θυμάται”.

Τα cookies μπορεί να προέρχονται από τον ιστότοπο τον οποίο έχουμε επισκεφθεί ή από κάποιον άλλον (third-party cookies), για παράδειγμα μέσω διαφημίσεων. Συλλέγουν στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις ενέργειες περιήγησης, χωρίς όμως αυτά να σας ταυτοποιούν ως άτομο.

Φόρμα Επικοινωνίας

Εάν μας στείλετε ερωτήματα χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας, τα στοιχεία σας από τη φόρμα ερώτησης, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων επικοινωνίας που δώσατε εκεί, θα αποθηκευτούν από εμάς για τους σκοπούς της επεξεργασίας του ερωτήματος και σε περίπτωση επακόλουθων ερωτήσεων. Δεν θα διαβιβάσουμε αυτά τα δεδομένα χωρίς τη συγκατάθεσή σας.

Η επεξεργασία των δεδομένων που εισάγονται στη φόρμα επικοινωνίας πραγματοποιείται αποκλειστικά βάσει της συγκατάθεσής σας. Μπορείτε να ανακαλέσετε αυτήν τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να μας στείλετε ένα email. Η νομιμότητα των εργασιών επεξεργασίας δεδομένων που πραγματοποιήθηκαν πριν από την ανάκληση παραμένει ανεπηρέαστη από την ανάκληση.

Τα δεδομένα που εισαγάγατε στη φόρμα επικοινωνίας θα παραμείνουν μαζί μας έως ότου ζητήσετε διαγραφή, ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για αποθήκευση. Οι υποχρεωτικές νομικές διατάξεις – ειδικά οι περίοδοι διατήρησης – παραμένουν ανεπηρέαστες.

Δικαιοδοσία

Συμφωνείται ρητά ότι τα Δικαστήρια των Αθηνών που εφαρμόζουν το Ελληνικό δίκαιο, θα είναι αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση κάθε διαφοράς, αξίωσης, ερμηνείας ή διαμάχης που προκύπτει από ή σχετίζεται με τους Όρους της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου.

Επικοινωνία

Για να ασκήσετε τα παραπάνω δικαιώματά σας, να εκφράσετε οποιαδήποτε απορία ή παράπονο, αλλά και για να αξιολογήσετε την Πολιτική Προστασίας μας, μπορείτε να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Κος Βασίλειος Σπύρου)  στο τηλέφωνο +30 210 6910401, στην ηλεκτρονική διεύθυνση contact@orasisac.com  , ή να αποστέλλετε ταχυδρομικώς τα αιτήματά σας στη διεύθυνση:  Κέντρο Βελονισμού Οράσεως, Κηφισίας 125-127 Γραφείο 536-538  Αθήνα Τ.Κ. 11524 – Ελλάδα.

 

ENGLISH

Introduction

Privacy Policy

This Privacy Policy determines the use of the websites and services of ‘PRIVATE PRACTICE VASILEIOS SPYROU Medical Single Member P.C’, General Commercial Registry: 153777301000 with the distinctive title «V. SPYROU ΙΚΕ – ORASIS ACUPUNCTURE CENTER» located in  125-127 Kifissias Avenue Athens 11524, Greece.

Orasis Acupuncture Center respects your privacy and is committed in ensuring the security and confidentiality of the personal data you provide us with.

The protection of the privacy of our patients is one of the major priorities of Orasis Acupuncture Center. We strictly follow the existing legal framework that ensures the high quality of the services offered. The collection and retention of personal data is carried out for legal and specified purposes and takes place with complete transparency in a confidential manner.  The information gathered must be appropriate, relevant and accurate and it is always used in a confidential manner.

By accepting the Privacy Policy and Terms and Conditions, you acknowledge that you have read and agreed with this Privacy Policy. These terms of privacy policy may be modified, updated as a whole or in part, but the latest version in force, at all times, will always be accessible via the website page of Orasis Acupuncture Center.

Definition of the term “personal data”

The term “personal data” states any information related to identified or identifiable physical persons. An identifiable physical person is someone who can be identified, directly or indirectly, through an ID/passport and information that identifies the physical, physiological, genetic, mental, economic, cultural or social identity of the specified person.

Definition of the term “health data”

The term “health data” includes personal data related to the physical or mental health of a physical person. This regards information about the health condition of that physical person, including the provision of health care services and disclose information related to his/her state of health. Some of these characteristics are the following: physical, genetic, psychological, physiological.

Definition of the term “data processing”

The term “data processing” refers to any operation or set of operations which is performed with or without the use of automated means. This also accounts for manually processed  personal data or  data sets. Such operations could be the collection, recording, organization, structuring, storage, adaptation or alteration, retrieval, consultation, use, disclosure by transmission, restriction, erasure or destruction of personal data.
The General Data Protection Regulation (GDPR) applies to the processing of personal data wholly or partly by automated means as well as to non-automated processing, if it is part of a structured filing system.

Definition of the term “Data Controller”

The person responsible for data handling (data controller) determines the purposes and the means by which personal data is processed. The term “Data Controller” designates the natural or legal person, public authority, service or any other entity which, alone or jointly with others, determine the scope and purpose of personal data processing. The purposes and means of such processing are determined by Union or Member State law, the controller or the specific criteria for its nomination may be provided for by Union or Member State law.
Personal Data Controller for the Orasis Acupuncture Center is Mr. Vasilis Spyrou.

What categories of data we collect

 • Personal details (name, surname, ID card or/and passport number, social Security Number (AMKA), Tax Identification Number, gender, date of birth, nationality.
 • Contact details (landline and mobile phone, Postal address, e-mail address, social networking page accounts etc).
 • Special categories data related to your physical health either past, current or future including information such as medical history, medical examinations and actions. General information derived during the course of provision of medical services can also be included. Information on disease, disability, risk of disease, medical history, clinical treatment or your physiological or biomedical situation.
 • Payment details by either using credit or debit card
 • In cases of arrivals from the Greek province or abroad, data on accommodation, dates of arrival and departure.
 • Answers to our questionnaires and your overall evaluation regarding the services we provide.
 • Any personal data you choose to share with us for the best possible service.

Why do we collect your data

The collection, processing, use and storage of your personal data is carried out for the fulfillment of the following purposes:

 • To provide the best possible health services.
 • For the observance and fulfillment of our contractual obligations.
 • For information and advertising use after your consent has been secured.
 • In compliance with the provisions in force, the legal framework governing health facilities and the Applicable Law.
 • To fulfill your information requests and to remember your preferences and registration information.
 • To measure and obtain data for administrative and communication purposes in order to operate and improve the effectiveness of our services and of our Website.

Rights

Your rights regarding your personal data that we process are as follows:

 • You can withdraw your consent to the use of your data for advertising or information purposes at any time you wish.
 • Ask for information about the type of processing that your data has been subject
 • You may request to change, correct or update your data when deemed necessary.
 • Complete and definitive deletion of your data from our records can be requested by you.
 • You can request a copy of all or part of your personal data in a commonly used and machine-readable format.

You may also address your complaints and concerns about the use and protection of your personal data with the responsible Personal Data Protection Authority.

Definition of the term “Data Protection Officer”

The Data Protection Officer (DPO) ensures that the processing is carried out in accordance with the General Data Protection Regulation and mediates between the various stakeholders (e.g. supervisory authorities, data subjects).

Mr. Vasilis Spyrou is responsible for the protection of personal data for the Orasis Acupuncture Center.

Data and information security safeguards

The Orasis Acupuncture Center has adopted and applied all appropriate technical and organizational measures in order to secure processing of personal data so accidental loss or destruction of them can be prevented. It also ensures the prevention of illegal access, use, modification or disclosure by third parties. It is responsible for compliance in the collection, processing and secure maintenance of personal data, under the provisions of national, European and international law in connection with the individual’s protection against the processing of its personal data, always taking into account the provisions of the General Regulation on Data Protection. It should be noted that the way the internet works and the fact that it is free to anyone does not allow guarantees that unauthorized third parties will never be able to violate the applicable technical measures and access your data for unauthorized purposes.

Cookies’ Policy

The website of the Orasis Acupuncture Center uses “cookies”.

Cookies are small, often encrypted text files, located in browser directories. Cookies do not damage your computer and do not contain viruses. Cookies serve to make our offer more user friendly, more efficient and more secure. They usually describe your data in order to “remember” you during the next visit to the same site later.

Cookies may come from the website we have visited or from someone else (third-party cookies), for example through advertisements. They collect statistics on browsing activities, but they do not identify you as an individual.

Contact Form

If you send us questions using our contact form, your personal details from the question form, including the contact information you provided there, will be stored by us for the purposes of processing the question and in case of subsequent questions. We will not transmit this data without your consent.

The processing of the data entered in the contact form is done exclusively based on your consent. You can revoke this consent at any time. All you need to do is send us an e-mail. The legality of the data processing work carried out before the recall remains unaffected by the recall.

The data you entered in the contact form will remain with us until you request a deletion and revoke your consent for storage. Standard legal provisions – especially retention periods – remain unaffected.

Jurisdiction

It is expressly agreed that the Courts of Athens applying Greek law will be solely responsible for resolving any dispute, claim, interpretation or dispute arising out of or relating to the Terms of this Privacy Policy.

Communication

In order to exercise these rights, to express any inquiry or complaint and to evaluate our Privacy Policy, you may contact the Personal Data Protection Officer (Mr. Vasilios Spyrou) at contact@orasisac.com or send your inquiries by mail to Orasis Acupuncture Center 125-127 Kifissias Avenue Office 536-538, Athens P.C. 11524 Greece.